– om nyskaping og sosiale entreprenører

Slipp nye tanker løs i Oslo!

Det kommer alt for sjelden frem i de politiske debattene at kommunens politiske ledelse også er en stor arbeidsgiver. Ikke minst i Oslo, men også i mindre kommuner. Og hvorfor er dette viktig? Fordi den kunnskapen og kapasiteten alle de kommunalt ansatte har er avgjørende for de offentlige tjenester vi som bor i kommunen møter. Og dersom de ansatte har en god ledelse, vil de selvsagt yte mye bedre enn om de behandles dårlig eller ikke får anerkjennelse.Jeg savner en debatt som tar for seg hvordan alle disse kommunalt ansatte kan få anledning til å gjøre en best mulig jobb. I Oslo synes svaret fra dagens Høyre/FrP-byråd å være at de kommunalt ansatte raskest mulig må byttes ut med mennesker fra private selskaper. Fordi disse jobber mye mer effektivt og gjør tjenestene billigere. Er nå det så sikkert? Og dersom det ER riktig, er vi trygge på at anbudet fanger opp alle de kvaliteter tjenesten hadde?Dersom alternativet er kommunalt ansatte med en ledelse som ikke bryr seg om å lede og legge best mulig til rette for sine ansatte – så er kanskje det å sette arbeidet bort til andre eneste utvei. Men jeg er trygg på at Oslo kommune kan bli en stjernekommune og et forbilde på effektiv styring og gode tjenester – helt uten behov for å privatisere. Blant annet fordi de kommunalt ansatte har en tilhørighet og en stolthet til jobben sin som gjør at de kunne levere strålende – dersom de hadde den rette ledelsen. Men da må de oppleve en ledelse som ser dem, som tror på dem, og som samtidig forlanger resultater og legger til rette for at de ansatte selv kan være aktivt med på å utvikle stadig bedre løsninger. Dette er innovasjon i det offentlige, og det er måten å sikre et velferdssamfunn som smaker mer enn det koster – også tyve år frem i tid.Vi må ha en politisk ledelse av kommunen som er stolt av sine ansatte. En ledelse som «fremsnakker» dem og samtidig har høye forventninger til alt det de skal levere. Gamle og nye byråkratiske strukturer må vekk, vi må tørre å lufte ut av støvete kontorer og utfordre utgåtte maktstrukturer. Men vi trenger ikke å kjøpe oss ut av det, vi må tørre å fornye innenfra.Nyere kunnskap om innovasjon og nyskaping viser hvor viktig det er å anerkjenne at det er i møtet med kundene (deg og meg som brukere av kommunen) at læring og utvikling skjer. Derfor må vi snu om på hvordan tjenestene drives...

Internetthjelp